כתבים

יצחק

ויקם איש ושמו אברהם מארץ נכר ויעל אל ארץ אבותיו אשר בארץ קדם, וייבן את הארץ, והערבי מתאנה לו, ויך את הערבי. ויהי אברהם בן ארבעים שנה ויולד בן. ויקרא אברהם את שם בנו יצחק. ויצחק בן-חיל, וייבן את הארץ, והערבי מתאנה לו, ויך את הערבי. וימת יצחק בן עשרים שנה במלחמתו את הערבי. וייבן לו אביו חלקת קבר ויקברהו. ויהי אברהם בן שישים שנה ויולד בן ויקרא את שם בנו יצחק. ויצחק בן-חיל, וייבן את הארץ, והערבי מתאנה לו, ויך את הערבי. וימת יצחק בן עשרים שנה במלחמתו את הערבי. ויקבור אברהם את בנו יצחק ליד בנו יצחק. ויהי אברהם בן שמונים שנה ויולד בן ויקרא את שם בנו יצחק. ויצחק בן-חיל, וייבן את הארץ, והערבי מתאנה לו, ויך את הערבי. וימת יצחק בן עשרים שנה במלחמתו את הערבי. ויקבור אברהם את בנו יצחק ליד בניו יצחק ויצחק. ותאמר שרה אשתו: "אכן, צחוק עשה לי אלוהים". ויהי אברהם בן מאה שנה ויאמר: "הבה נתחכמה לאלוהינו". ויולד בן ויקרא את שמו יעקב, כי עקב אברהם את אלוהים והוליד את נכדו תחת אשר יוסיף להוליד את בנו. ואברהם זקן ובא בימים, וימת אברהם. ויקבור אותו יעקב ליד יצחק ויצחק ויצחק בניו. ויישא יעקב את רחל לאשה ויולד את דן ואת עוֹז ואת שממית.