כתבים

במידת האפשר, ואחר-כך מוכה חרטה

על מצווֹת תורתנו הקדושה, במידת האפשר, הקפֵּד;
את שלל תאווֹת בשרך, במידת האפשר, השמֵד;

רחוב שבו גרה זונה, במידת האפשר, עקוֹף;
על פני דלת ובה רשום שְׁמה, במידת האפשר, חלוֹף;

בקיטון הזונה על הלכות מוסר, במידת האפשר, שׂוֹחַח;
את ידך הנשלחת למיפתח מכנסיך, במידת האפשר, הנַח;

את בשר הזונה הרובצת תחתיך, במידת האפשר, הדוֹף;
אֶבְרְךָ הקטן הננעץ לתוכה, במידת האפשר, שלוֹף;

את זוג מכנסיך למהר וללבוש, במידת האפשר, רְצֵה;
מבית הזונה בצעד נחפז, במידת האפשר, צֵא;

על חטא הבשר שחטאת, במידת האפשר, התחרט;
על מצווֹת תורתנו הקדושה, מוכֵּה חרטה, הקפֵּד;

רחוב שבו גרה זונה, מוכה חרטה, עקוֹף;
על פגי דלת ובה רשום שְׁמה, מוכה חרטה, חלוֹף;

בקיטון הזונה על הלכות מוסר, מוכה חרטה, שׂוֹחַח...