כתבים

נקב קטון לך

נקב קטון לָך באחורייך,
יודע הוא שתי לשונות:
לשון הפרה שאכלתְּ אתמול,
ולשון בעלֵך, יהושע גרנות.